پایان نامه بررسی بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی

عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان -1 تبیین کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرایی پژوهش به تفکیک): سایت منبع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل