عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی

بعضی دیگر نیز اهداف فرایند ارزشیابی را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند که به اختصار به آن تصریح میشود .(همان منبع).

 • اهداف مربوط به پرورش وبهسازی کارکنان.
 • تشخیص نیازهای آموزشی.
 • ارائه بازخورده به کارکنان و بهبود ارتباطات.
 • ایجاد انگیزه در کارکنان.
 • ارائه مشاوره های لازم به کارکنان.
 • هدایت وراهنمایی کارکنان.
 • تشخیص نقاط ضعف و نارسایی های عملکرد کارکنان.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف اداری و ارجرایی.
 • افزایش یا کاهش حقوق و مزایا.
 • ترفیعات ونقل وانتقالات.
 • اخراج یا خاتمه خدمت.
 • تنزل رتبه.
 • پیروی از قوانین و مقررات.

 

2-6 عوامل عملکرد

به گونه کلی، عوامل و شاخصه های عملکردی عبارتند اند: عوامل رفتاری و عوامل فرایندی (جلالی، 1377، ص 133).

 

2-6-1عوامل رفتاری

-رعایت مقررات و انضباط اداری: حضور به موقع و انجام به موقع کارها

-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع: برخورد خوب، کوشش در جهت رفع معضلات و پی گیری آن و روابط صمیمانه با همکاران

-جدیت در کار: اجرای سریع دستورات و پیگیری امور محوله

-کوشش در جهت فراگیری کارها: کوشش در جهت افزاش مهارت های شغلی، فراگیری مهارت های مختلف و شرکت در کلاس های آموزشی

-انعطاف پذیری: پذیرش اشتباهات و اصرار نورزیدن بیش از حد در مورد نظرات خود در پذیرش راهنمایی دیگران

-قابل اعتماد بودن: تسلط در کار و انجام آن بدون نظارت مستمر، در نظر داشتن درستی و صحت کار، دلسوزی در انجام کار، احساس مسؤولیت و مراقبت از وسایل

-خودجوشی: تشخیص نیازهای واحد و ارایه راه حل های مناسب برای رفع آنها و داشتن انگیزه برای کار و ایجاد کار سازنده و پیش قدم بودن در اجرای فعالیت های شغلی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

 • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد