مطالعه و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

فرضیه های پژوهش:

فرضیه اصلی پژوهش:

  • بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران ارتباط معنادار هست.

ب) فرضیه های فرعی:

1- بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران ارتباط معنادار هست.

2- بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران ارتباط معنادار هست.

3- بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران ارتباط معنادار هست.

4- بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران ارتباط معنادار هست.

5- بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران ارتباط معنادار هست.

 

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش:

  • کیفیت خدمات

تعریف مفهومی: خدمت فرایندی می باشد مشتمل بر یک سری از فعالیت‌های کم و بیش نامحسوس که به گونه طبیعی اما نه لزوما همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم‌های ارائه‌کننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. (Gronroos, 2000).

تعریف عملیاتی: مقصود از کیفیت خدمات در این پژوهش میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 1 الی 22 پرسشنامه می باشد.

  • قابلیت اطمینان:

تعریف مفهومی: توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل اعتماد می باشد، به طوری  که انتظارات مشتری تامین گردد. معنای دیگر قابلیت اطمینان اقدام به تعهدات می باشد ؛ یعنی اگر سازمان خدماتی در زمینه زمان ارائه خدمت، شیوه ارائه خدمت و هزینه خدمت وعده هایی می دهد بایستی به آن اقدام نماید (گرجی، 1387).

تعریف عملیاتی: مقصود از قابلیت اطمینان در این پژوهش میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 1 الی 5 پرسشنامه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش فوق بصورت زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی پژوهش نیز بصورت زیرند:

1- مطالعه ارتباط بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

2- مطالعه ارتباط بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

4- مطالعه ارتباط بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

5- مطالعه ارتباط بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران با فرمت ورد