عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

یادگیری و نظریه های یادگیری:

صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می گردد، تعریف کرده اند. ( ایکینز[2] ، 1987 ، 36-48) .از این تعریف چهار نکته استنباط می گردد.

  • معرفت پذیری مفهوم تغییر را در بر دارد . آدمی پس از یادگیری ، قدری نسبت به گذشته اش ، چه خوب و چه بد ، تفاوت خواهد نمود.
  • تغییر ناشی از یادگیری تا حدودی پایدار می باشد.
  • یادگیری بر رفتار بالقوه اثر دارد . به دلیل اینکه ذهن دیگران را نمی توان خواند، برای تعیین معرفت کسب شده بایستی بر نظاره متکی بود.
  • تغییر از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می گردد.( مورهد گریفین[3]، 1989 ،40-43 )

معرفت پذیری علاوه بر نظریه های ادراک و اسناد، در تشریح و تشخیص رفتار سازمانی مؤثر می باشد. آدمی از راه های گوناگون معرفت می پذیرد. (نمودار 2-2 فراگرد معرفت پذیری را تشریح می کند.)

  1.                 learning
  2. Gib Akins

Griffin   3.Gregory  Moorhead  and Ricky  W.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

(  نمودار 2-2 فراگرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درمورد محیط (کافی و دیگران[1]،1985 ، 1-10) هرفرآیند فرعی به گونه پیچیده ای آنقدر به نقطه آغاز خود بازگشت می کند تا ابهام ها، تناقض ها و فاصله ی میان انتظارات و واقعیت ها به حد قابل قبول برسد.

نظاره[2] : قدرت تحلیل آدمی بر داده های پردازش شده ای مبتنی می باشد که توسط “نظاره”از جهان پیرامونش گرفته می باشد.

                                      Raynold .Robert  E. Coffey ,Anthony  G.Athos and peter A. 1

                                                                                                Observation  1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه