عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

بخش تحلیل های توصیفی

توصیف داده ها، اولین گام بخش فرآیند تحلیل یافته ها در هر تحقیقی می باشد. بخش حاضر به توصیف داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه می پردازد. در این بخش علاوه بر آمار جمعیتی شامل جنسیت، سن، تحصیلات و گروه آموزشی به توصیف وضعیت سوالات و مولفه های پژوهش در نمونه مورد مطالعه، پرداخته شده می باشد.

4-1-1: مشخصات زمینه­ای کارکنان

در این بخش، طریقه توزیع آماری نمونه از نظر متغیرهای نظیر جنسیت، تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، سابقه کاری و شغل مورد مطالعه قرار می گیرد.

توزیع درصد فراوانی جنسیت کارکنان

بر اساس نمودار زیر تقریباً 5/2 درصد  کارکنان، زن و 5/97 درصد مرد هستند. 1 نفر نیز جنسیت خود را پاسخ نداده می باشد.

تحصیلات کارکنان

همانگونه که نظاره می گردد، افراد مقطع تحصیلی لیسانس 5/71 درصد و دارای بیشترین فراوانی و دیپلم 7 درصد و مقطع فوق دیپلم 7درصد و مقطع تصحیلی فوق لیسانس و بالاتر 13 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. 3 نفر نیز تحصیلات خود را پاسخ نداده اند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه