تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

1 مرور ادبیات و سوابق مربوطه (اظهار مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع پژوهش و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری پژوهش):

{ ابراهیمی دهشیری، احمد به راهنمایی علی عطافر و استاد مشاور مهوچهر افشین نیا} در تحقیقی تحت عنوان «مطالعه اندازه تاثیر آموزشهای عمومی سازمانی کارکنان اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان یزد» یافته ها حاکی از آن بود 1- آموزشهای عمومی سازمانی باعث افزایش تاثیر کارکنان شده می باشد. 2-آموزشهای عمومی سازمانی موجب افزایش دانش عمومی کارکنان نگردیده می باشد 3- آموزشهای عمومی سازمانی باعث افزایش آشنایی کارکنان  با قوانین و مقررات اداری و شغلی نشده می باشد. 4-آموزشهای عمومی سازمانی موجب افزایش مهارتهای اداری نگردیده می باشد . 5- آموزشهای عمومی سازمانی تقویت انگیزش کارکنان شده می باشد.6- آموزشهای عمومی سازمانی اندازه تعهد کارکنان به سازمان را افزایش داده و موجب انجام بهتر کارها شده می باشد. 7- نظریات کارکنان و مدیران در مورد اندازه تاثیر آموزشهای عمومی سازمانی بر عوامل تاثیر یکسان می باشد .

در تحقیقی که توسط { عبادی، لطف الله 1369 } تحت عنوان ارزشیابی کارآیی دوره های توجیهی و تکمیلی آموزش ضمن خدمت و مربیان امور تربیتی انجام شده می باشد . محقق دو فرضیه اساس را محک آزمون گرفته می باشد.

فرضیه اول : دوره های مذکور در کارآیی و دانش افزایی مربیان پرورشی تأثیر موثری اعمال کرده اند .

فرضیه دوم : دوره های مذکور نتوانسته اند در دانش افزایی و کارآیی مربیان موثر واقع شوند .

در پژوهش فوق فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت و موارد مثبت آموزشهای مزبور بیش از موارد منفی آن معرفی گردیده می باشد ، اما در طرح مزبور به این نتیجه رسیده می باشد که اگر گواهینامه پایان دوره حذف گردد  مطلوبتر خواهد بود . به اعتقاد نامبرده اکثر جامه آماری از ضعف سیستم آماری گلایه داشته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحقیقی که توسط {آقایان آسیان، امیر هادی و حسینعلی در سال 81 } در زمینه آموزش ضمن خدمت بر کارآیی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر تربت جام انجام داده اند نتایج زیر را  بدست آورده اند :

1-4  توانایی حل مسائل و معضلات آموزش و پرورش دانش آموزان در معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت برخوردارند تا حد زیادی بیش از معلمانی می باشد که از این نوع آموزشها برخوردار نیستند ، زیرا 23% از پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و 68% گزینه موافق و 9% گزینه بی نظر را انتخاب کرده اند  هیچکدام گزینه های مخالف را انتخاب نکرده اند .

2-4  افت تحصیلی دانش آموزان معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت بر خوردارند تا حد بسیار زیادی کمتر از معلمانی می باشد که از این آموزشها برخوردار نیستند زیرا 20% از پاسخ دهندگان این عبارت کزینه کاملا موافق و 43% گزینه موافق و 13% گزینه بی نظر و 24%  گزینه مخالف را گزینش کردهاند و هیچکدام گزینه کاملا مخالف را انتخاب نکرده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد