عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد . پس، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی می باشد که برچگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد .فرهنگ انگلیسی اکسفورد عملکرد را به عنوان پژوهش ، اجرا،انجام واتمام هر کار معین پذیرفته شده تعریف می کند .این تعریف به نتایج ،دستاورد ها (کامیابی )تصریح دارد .همچنین اظهار می کند که عملکرد دراره انجام کار ونیز درمورد نتایج کسب شده می باشد بنابرین ،عملکرد می تواندبه عنوان رفتار در نظر گرفته گردد،روشی می باشد که سازمانها ،تیم های کاری وافراد بر اساس آن کار انجام می دهند .

در نظر داشتن کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی آنها به عنوان بزرگت ترین ومهم ترین سرمایه سازمان ،پدیده ای می باشد که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته می باشد. بسیاری از تحولات سال های کنونی که در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت وکارگردانی ،کاهش لایه های سازمانی ،مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری واموری همانند این پدید آمده اند،جماگی به این دلیل می باشد که توجه سازمان ها نسبت به نیروی کار دگرگون شده وکارکنان سازمان از تعریف کهنه ونارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده وبا تعریف تازه ،”منابع پردازش” شناخته می گردد .هم اکنون سازمان ها صنعتی ،بازرگانی وحتی خدماتی بیش از پیش برای بالا بردن درجه بهروری خود به افزایش توان تخصصی،رضایت ودلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند وبهروری را با بهبود را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی وکیفیت زندگی شغلی آنان مربوط ساخته اند.(طوسی ،1380،ص 38).

حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن می باشد و یکی از متغیر هایی می باشد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد. روان شناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و عقیده دارند انگیزه ها و نیازها،در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه ی اقتصادی تاثیر دارند . همچنین باور بر این می باشد که عملکرد شغلی یک سازه ی ترکیبی می باشد که برپایه ی آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از ملاک های مشخص قابل شناسایی هستند. آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی، کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، بلکه دامنه آن به قدری وسیع می گردد که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می گردد و به احاطه ی کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده ، ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب پیش روی مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط پایان می یابد. پس ضروری می باشد که آموزش هایی ارائه گردد که ضمن تغییر توجه و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان، توانسته باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله نیزمفید واقع گردد .نتیجه آموزش بایستی کسب مهارتهای مورد نیاز شغل باشد و رسیدن به این هدف مستلزم کوشش و کوشش در قبل، در حین و بعد از آموزش می باشد. اگر قرار می باشد افراد، توانمند و صاحب اختیار شوند، بایستی با اطلاع قبلی از اهداف شرکت در کلاس و آن چیز که قراراست یاد بگیرند، در کلاس ها حاضر شوند. مسئولیت آموزش، یاد دادن و تغییر می باشد. اگر آموزش مختوم به فراگیری و تحول نباشد، هیچگاه توانمندسازی اتفاق نخواهد افتاد.(قاسمی ،1392،ص 42).

مهمترین و اساسی ترین مسئله هر سازمانی ، عملکرد شغلی  نیروهای انسانی آن سازمان می باشد . عملکرد به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف شده می باشد ، که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام می دهد . صاحب نظران اخیراً عملکرد شغلی را به دو بعد عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای تقسیم کرده اند . عملکرد وظیفه ای مربوط به مسئولیت هایی می باشد که در برگه مسئولیت ها و وظایف کارکنان ثبت شده می باشد و با وظایف محوله کارکنان در ارتباط می باشد . اما عملکرد زمینه ای مربوط به رفتارهایی می باشد که بقای شبکه سازمانی و اجتماعی و جو روانشناختی که وظایف فنی را احاطه کرده می باشد. دسته بندی دیگری نیز برای عملکرد شغلی هست که عملکرد را به سه دسته عملکرد شغلی عمومی ، عملکرد شغلی فنی و عملکرد شغلی بین فردی تقسیم می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد